รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

แก้ไขกำหนดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แก้ไขกำหนดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัดคณะถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑