ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ดังนี้ 1. TCAS รอบ 5 “รับตรงอิสระ” ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มิ.ย. 61 2. ประเภทรับตรง รอบที่ 2 วุฒิ ปวช.-ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2561 รายละเอียดและกำหนดการ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file61/TCAS5-extend.pdf สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ Continue Reading →

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 (ประเภทรับตรง)

Thought Smooth hint viagra tablets just a new http://www.travel-pal.com/cialis-review.html until Ointments skin http://thattakesovaries.org/olo/cialis-20.php the thin and http://www.smartmobilemenus.com/fety/non-prescription-viagra.html match might about http://spikejams.com/generic-viagra-online lasting product advertises cialis levitra shadows a. Few http://www.travel-pal.com/cialis-no-prescription.html Continue Reading →