นิทรรศการแสดงผลงาน THESIS EXHIBITION : LESS IS MORE

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ได้ร่วมกันจัด นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ” THESIS EXHIBITION : LESS IS MORE (คนคิดมาก)”  โดยจัดขึ้นที่ ดที่ CENTRAL WORLD ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ภาพบรรยากาศ

งานศิลป์…เทิดพระเกียรติพ่อหลวง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

จากส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่ง ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมกับการบูรณาการวิชาการเรียบนการสอน สู่ งานศิลป์…เทิดพระเกียรติพ่อหลวง ผลงานโดย อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ยุวดี. พรธาราพงศ์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาพบรรยากาศ  

นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 1

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้รับ 3 รางวัล จากการนำเสนอผลงานในนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 1 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ณ วันที่ 22 เมษายน 2557 ได้แก่ผลงานการศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ พัฒนากระดาษจากผักตบชวา สู่การสร้างสรรค์เป็นบรรจุภัณฑ์ ของ น.ส.นันทภัค พัฒธวี ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเปลือกถั่วลิสง ของนายเบญจพล ศรีสันติสุข ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Continue Reading →