รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้งาน SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017

นางสาวณัชวิการณ์ ตั้งสะสมวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้งาน SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017 รับเงินรางวัล 30,000 บาท ภายใต้โจทย์การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนส่งผลิตภัณฑ์ซอสพริกศรีราชา ตราศรีราชาพานิช โดยมีผู้ส่งผลงานจำนวนกว่า 30 ชิ้น และผ่านเข้ารอบสุดท้าย 6 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศ Continue Reading →

คว้ารางวัลการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP Midyear 2016

OTOP Midyear 2016 “การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย กำหนดดำเนินโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดในงาน OTOP Midyear 2016 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 6-13 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เพิ่มช่องทางการตลาด เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ เพื่อเตรียมความพรอมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Continue Reading →

ประชุมเตรียมความพร้อมงานประกวดกิจกรรมการจัดการความรู้ “โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 8”

       งานการจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำโดย อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยฯ บุคลาการ และนักศึกษา เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนแข่งขัน การประกวดแนวทางการปฏิบัติที่ดี เรื่อง”นวัตกรรมการและเทคโนโลยีการศึกษา” ในงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคล สถาบันพละศึกษา และสถาบันพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยได้เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ร่วมกับศูนย์การจัดการความรู้ Continue Reading →

การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ส่งบุคคลากรเข้าร่วมในโครงการ การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ีงจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย ทางคณะได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งเป็นโครงการของ อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน