การประชุมความร่วมมือทวิภาคี ระหว่าง สถาปัตย์ มทร.พระนคร กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมความร่วมมือทวิภาคี ระหว่าง สถาปัตย์ มทร.พระนคร กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษาจากทางบริษัท กับตัวแทนผู้บริหารจากทางบริษัท โดยรายละเอียดการประชุมเป็นการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่าง ๆ ของทางคณะตลอดจนถึงกิจกรรมที่กำลังดำเนินงาน และเป็นการพูดคุยรายละเอียดการฝึกงานของนักศึกษาที่ได้รับทุน ในสถานประกอบการของทางบริษัทโฮมโปร ตลอดจนถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกับทางคณะ การประชุมจัดขึ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมเทเวศน์ ชั้น Continue Reading →

หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) จำกัด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรต์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดย นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และอาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม ได้มีการจัดการประชุมร่วมครั้งที่ 1 เพื่อหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) จำกัด  (ลุมพินีคอนโด) ผู้ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมี ท่าน รศ.ดร.กุณฑลทิพย์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค Continue Reading →

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ณ นครเวียงจันทน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยฯ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา เดินทางไปยังคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของทั้งสองคณะ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ และเป็นการต่อยอดความรู้สู่การพัฒนายกระดับสินค้า OTOP และ ODOP นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ ในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีอาจารย์ Continue Reading →

โครงการ “ค่ายนักออกแบบ มทร.พระนคร-เวียงจันทร์ สืบสานสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์อาเซียน”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัด โครงการ “ค่ายนักออกแบบ มทร.พระนคร-เวียงจันทร์ สืบสานสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์อาเซียน” ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการทำงานจริง โดยร่วมมือกับทางคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาจากทั้ง 2 ประเทศ ตามสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อรับโจทย์จริงจากชุมชน  โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Continue Reading →

โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์และสถาปนิกรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับชุมชนแบบยั่งยืน ประจำปี 2559

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร่วมกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดโครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์และสถาปนิกรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับชุมชนแบบยั่งยืน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนสำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับประสบการณ์จริงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และแผนที่ชุมชนเพื่อการพัฒนา เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ภาพบรรยากาศ

โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ประจำปี 2559

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนสำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับประสบการณ์จริงในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชน ของผู้ประกอบการในถนนสายวัฒนธรรมไท ยวน โดยได้เกียรติจากคุณสว่าง  สามปลื้ม นายก อบต.ดาวเรือง เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะทำงาน ซึ่งในโครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยนักศึกษา ได้ดำเนินการออกแบบบรรจุณัณฑ์ใหม่ให้้กับทางชุมชนทั้งสิ้น 24 ผลงาน และในโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยาการที่มีความรู้ความสามารถ Continue Reading →

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ที่วัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมจัดงานแถลงข่าว “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดีทำดี…เพื่อสังคม”และเตรียมพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการ ติดตามผลเรียนรู้คู่บูรณาการสองฝั่งโขง โดยมีพระครูภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวนให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย และได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเพื่อติดต่อด้านการดำเนินการกิจกรรมระยะที่ 2 ในเดือนธันวาคม ต่อไป Continue Reading →

โครงการค่ายสถาปนิกชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม พื้นที่วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายสถาปนิกชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม พื้นที่วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย ณ วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2558 โดยภายในกิจกรรมได้มีการเชิญนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มาร่วมการ workshop ในการเสนอแนวคิดในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่วัดพระธาตุบังพวน ภาพบรรยากาศ

ศึกษาดูงานอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)

     สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้นำนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าศึกษาดูงานอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) โดยเป็นการบูรณาการการสอนรายวิชาเทคโนโลยีอาคารฯอาคารขนาดกลางและการออกแบบสถ.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน โดยการศึกษาดูงานจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ภาพบรรยากาศ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานการก่อสร้างอาคารสูง

       นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าศึกษาดูงานจากสถานที่จริง เพื่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียนเข้ากับรายวิชาเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารสูง โดยทางอาจารย์นพดล  คล้ายวิเศษ เป็นผู้สอนและเป็นผู้ควบคุมในการนำนักศึกษาดูงาน โดยการศึกษาดูงานจัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้ไปศึกษาโครงการก่อสร้างดังนี้ โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม  บริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) โครงการโรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร บริษัทพงษ์พร้อมพัฒนา จำกัด ภาพบรรยากาศ