ติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า หลัก 67 แขวงเวียงจันทร์

ในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ประเทศไทย กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อร่วมรับฟังความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านวิทยานิพนธ์ และการบริการวิชาการในต่างประเทศ และโครงการการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขอบเขตความร่วมมือ (MOA) ในการหารือครั้งนี้เป็นการร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานการบริการวิชาการในต่างประเทศที่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ได้เสริมสร้างความรู้ทักษะ Continue Reading →

โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มวิสหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้ หลักสูตรที่ 1     “การสกรีนลวดลายบนถุงผ้า” 1. อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี 2. อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ หลักสูตรที่ 2     “การสร้างสรรค์ถุงผ้าอเนกประสงค์” 1. อาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค 2. ผศ.ดร.ชานนท์ Continue Reading →

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มน้ำพริกแกง ตำบลยางกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้ หลักสูตรที่ 1     “การตกแต่งผลิตภัณฑ์ถาดไม้ใส่น้ำพริก” 1. อาจารย์คมเขต  เพ็ชรรัตน์ 2. อาจารย์สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ หลักสูตรที่ 2     “การออกแบบชั้นวางกระปุกน้ำพริกตกแต่งลวดลาย แบบแขวนผนังจากไม้สนขาว” 1. ผศ.ประชา  พิจักขณา 2. อาจารย์กิ่งกาญจน์  พิจักขณา Continue Reading →

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชน ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้ หลักสูตรที่ 1     “การออกแบบชั้นวางแบบแขวน” 1. อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์ 2. อาจารย์เกียรจิพงษ์ ศรีจันทึก หลักสูตรที่ 2     “การสร้างสรรค์กล่องไม้เอนกประสงค์” 1. อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล 2. อาจารย์ยุวดี  พรธาราพงศ์ หลักสูตรที่ Continue Reading →

กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการสร้างหรือพัฒนาอาชีพของสมาชิกชุมชน จำนวน ๖๐ คน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีหลักสูตรการอบรมและวิทยากร ดังนี้ หลักสูตรที่ ๑     “การสร้างสรรค์ให้โคมไฟจากลังกระดาษ” อาจารย์อาณัฏ  Continue Reading →

โครงการ “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม”

               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัด โครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง  กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” ณ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฏาคม 2558 โดยมีกิจกรรมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1  “สร้างสรรค์ที่แขวนของจากงานไม้สุดเก๋ไก๋”  โดย Continue Reading →

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

            งานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ในัหวข้อกิจกรรม “กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในกาสร้างหรือพัฒนาอาชีพของสมาชิกในชุมชน  โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 ณ วิสหกิจชุมชนบ้านถ้ำเสือ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีหลักสูตรที่ทำการสอน และรายชื่อวิทยากรดังนี้ หลักสูตรที่ Continue Reading →

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชนท้องถิ่น

        งานบริการวิชาการ และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นให้แก่ชุมชนสร้างและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าชุมชน และเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่สมาชิกในชุมชน โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยบ้านนอก สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีหลักสูตรที่ทำการสอน และรายชื่อวิทยากรดังนี้ หลักสูตรที่  1  การทำกระดาษจากเส้นใยก้านโสน อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ อาจารย์สุรภา  วงศ์สุวรรณ หลักสูตรที่ Continue Reading →

บรรยากาศกิจกรรม “สถาปัตย์รักษ์ถ้ำเสือ”

           สืบเนืองจากทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ทำการลงพื้นที่บ้านถ้ำเสือพร้อมกับคณะต่าง ๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ธกส. ทางคณะจึงได้จัดให้มีการลงพื้นที่อีกรอบเพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลปัญหาเพื่อการทำวิจัย สัมมาทิฏฐิภายนอกคณะ และดำเนินงานการบริการวิชาการตามคำขอของชุมชนควบคู่กันไปด้วย โดยได้รับการต้อนรับจากชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาพบรรยากาศกิจกรรม “สถาปัตย์รักษ์ถ้ำเสือ”

โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2557

       คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ “โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์และมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการออกแบบ ให้กับชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างหรือพัฒนาอาชีพของสมาชิกชุมชนกลุ่มชุมชนเทศบาลเมืองชะอ จังหวัดเพชบุรี จำนวน 60 คน โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2557 ณ เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภาพบรรยาการในการอบรม