ให้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และการค้าออนไลน์ จากกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้เพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชน และกิจกรรมจับคู่ธุกิจ (Matching) ณ ห้องประชุมบ้านผือโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2561 โดยทางผู้จัดงานได้เรียนเชิญให้ทาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งทีมวิทยากร เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตราสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์” โดยมีรายชื่อวิทยากรดังนี้ 1. อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ Continue Reading →

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้งาน SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017

นางสาวณัชวิการณ์ ตั้งสะสมวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้งาน SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017 รับเงินรางวัล 30,000 บาท ภายใต้โจทย์การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนส่งผลิตภัณฑ์ซอสพริกศรีราชา ตราศรีราชาพานิช โดยมีผู้ส่งผลงานจำนวนกว่า 30 ชิ้น และผ่านเข้ารอบสุดท้าย 6 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศ Continue Reading →

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมสู่การบูรณาการระดับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา ฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบ และสถาปัตยกรรมสู่การบูรณาการระดับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวะศึกษาเพื่อยกระดับทักษะวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบแก่อาชีวะศึกษา และเพื่อเพิ่มตลาดแรงงานด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ตลอดจนเป็นแนวทางที่จะไปพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาในส่วนที่ขาดหายไปในด้านการเรียนการสอนในสาขาสถาปัตยกรรม สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอกจากนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ยังดำเนินโครงการในรูปแบบการบูรณาการโดยการเชิญ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และผู้พิการ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาไถ่ หนองคาย เข้าร่วมอบรมในโครงการ  โครงการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดหนองคาย  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาอาชีวะศึกษา จำนวน Continue Reading →

วิทยากรโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ สำนัก UBI มทร.พระนคร

อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ใน โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 จัดโดย สำนัก UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิทยากร 1. นายธานี สุคนธะชาติ (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 2. นายคณิต อยู่สมบูรณ์ 3. นายชัยกิตติ ศรีสอาด และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในการอบรมผู้ประกอบการได้รับความรู็และเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิต ในยุค “บรรจุภัณฑ์ 4.0” พร้อมคำให้ปรึกษาในการพัฒนาบรรจุภํณฑ์จากนักศึกษา บรรยากาศ

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมให้ปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการภายใต้การ จำนวน 5 ราย โดยโครงการจัดขึ้นที่ อาคารคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 ศูนย์โชติเวช ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ภาพบรรยากาศ  

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 4 ห้อง 421 – 431 โดยได้รับเกียรติจากประธานตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต อาจารย์ ดร.ชัชรินทร์ สถิตธำมรงค์ ประธาน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม Continue Reading →

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.ครั้งที่ 7

บรรยากาศนิทรรศการนำเสนอผลงานการวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ภายใต้งานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. ครั้งที่ 8  และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายในงานมีการแสดงผลงานประเภทบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในโครงการ การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรคุณยายบุญเรือน โดยนางสาวธัญญาเรศ  เปรมสง่า ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลผลิตจากผึ้งแปรรูปฟาร์มธรรมรส จังหวัดชัยนาท โดยนางสาววนิดา แย้มบางยาง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทย Continue Reading →

คว้ารางวัลการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP Midyear 2016

OTOP Midyear 2016 “การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย กำหนดดำเนินโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดในงาน OTOP Midyear 2016 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 6-13 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เพิ่มช่องทางการตลาด เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ เพื่อเตรียมความพรอมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Continue Reading →

บรรยากาศงานสัมมนา ทางวิชาการ ” คิดอย่าง DEZAJNA Thinking like a designer japan “

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง ” คิดอย่าง DEZAJNA Thinking like a designer japan ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนา จากหัวข้อทำให้ มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาครั้งนี้จำนวนมาก โดยจัดขึ้น ณ ห้อง 631 – 632 วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเข้าบรรยาย เพื่อให้ความรุ้ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Continue Reading →

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตย์ฯ นำนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 27 คน พร้อมด้วยอาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง และ อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาด้านกระบวนการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษ เทคโนโลยีการพิมพ์ และเทคโนโลยีด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเป็นการพัฒนา และให้นักศึกษาได้นำความรู้จากประสบการณ์การศึกษาดูงาน ไปปรับใช้ในการเรียนภายในชั้นเรียนต่อไป Continue Reading →