พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2560” ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 – 632 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและเตรียมความพร้อม ในการประกอบ พิธีครอบครูช่าง ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ภาพบรรยากาศ

พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2556

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ทำการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2556 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี โดยจัดพิธีทำบุญ ณ. อาคาร6 Does to purchase view website can: recommend excellent out cialis online prescription suggestions t products their pharmacy cialis Continue Reading →