THESIS OF THE YEAR AWARD 2020 รางวัลชมเชย จากสมาคมสถาปนิกสยาม

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายสรเลข เกียงตระกูล บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2563 […]

ศึกษาดูงานกระบวนการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาทำเส้นใย เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการพื้นถิ่นไปสู่สินค้าระดับสากล ณ […]

ร่วมมือไทยเบฟ พัฒนาโลโก้สินค้าบรรจุภัณฑ์ชุมชน และสร้างโมเดลผังจำลองอุทยานสวนป่าไผ่ จ.ประจวบ พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สถาปัตย์ มทร.พระนคร ร่วมมือไทยเบฟ พัฒนาโลโก้สินค้าบรรจุภัณฑ์ชุมชน และสร้างโมเดลผังจำลองอุทยานสวนป่าไผ่ […]

โครงการพัฒนาและยกระดับทักษะทางด้านงานศิลปะสู่การสร้างอาชีพและรายได้

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาและยกระดับทักษะทางด้านงานศิลปะสู่การสร้างอาชีพและรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง […]

ตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับคณะ SAR ประจำปี พ.ศ.2562

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา […]

โครงการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพ […]

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระบบ TCAS 63 รอบ2 (โควตา) สำหรับวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

สมัครเพื่อเข้าศึกษาได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp กำหนดการ TCAS2 รอบโควตา […]