ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ทำดี เพื่อพ่อ” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยคณบดีธานี สุคนธะชาติ ได้มีแนวคิดในการทำความดีเพื่อพ่อ โดยการนำขวดพลาสติกที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็น “โคมเทียนจากวัสดุรีไซเคิล” เพื่อนำไปแจก ให้กับประชาชนที่เดินทางมายัง สนามหลวงเพื่อสักการะพระบรมศพ โดยได้รับความร่วมมือจาก บุคลากร และนักศึกษาในการจัดทำโคมเทียน จำนวนทั้งสิ้น 500 อัน นอกจากนี้ นักศึกษาของทางคณะ ยังได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อแจกให้กับประชาชนร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู และช่วยเก็บขยะรอบบริเวณพื้นที่สนามหลวง ภาพบรรยากาศ

พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2559” ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 – 632 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและเตรียมความพร้อม ในการประกอบ พิธีครอบครูช่าง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 บรรยากาศ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.ครั้งที่ 7

บรรยากาศนิทรรศการนำเสนอผลงานการวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ภายใต้งานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. ครั้งที่ 8  และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายในงานมีการแสดงผลงานประเภทบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในโครงการ การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรคุณยายบุญเรือน โดยนางสาวธัญญาเรศ  เปรมสง่า ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลผลิตจากผึ้งแปรรูปฟาร์มธรรมรส จังหวัดชัยนาท โดยนางสาววนิดา แย้มบางยาง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทย Continue Reading →

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่ โดยจัดที่ ค่ายวาสนาดี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2559 ภาพบรรยากาศ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ภาพบรรยากาศ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดให้กับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับ ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและการบริหารกิจกรรมของนักศึกษา ตลอดจนให้ผู้ปกครองได้สอบถามปัญหาที่สงสัย โดยกิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 (อาคารเรือนปัญญา) ภาพบรรยากาศ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยเป็นการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวาย ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ภาพบรรยากาศ

ฟรี!! เปิดรับเพื่ออบรม Photo Retouch and Publication Design สำหรับศิษย์เก่า โดยวิทยากรมืออาชีพ

รับบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า ฟรี! คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การรีทัชภาพและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ (Photo Retouch and Publication Design)” วิทยากร คุณศักดา พันธุ์เพ็ง และ คุณสุธินี ปานเพ็ง นักออกแบบกราฟิกและรีทัชภาพ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด มุ่งหวังเพื่อการให้บริการวิชาการและพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพการออกแบบเพิ่มเติมแบบซ่อมเสริมเติมเต็ม สำหรับนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่าของคณะ รับจำนวน 30 ที่นั่ง สมัครตั้งแต่วันนี้ Continue Reading →

กิจกรรม “ส่งเสริมสรรมถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน และบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับกิจกรรมการค้าและการบริการ”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดดำเนินโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้านการออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับกิจกรรมการค้าและการบริการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับกิจกรรมการค้าและการบริการ เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางการออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับกิจกรรมการค้าและการบริการ เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการสร้างหรือพัฒนาอาชีพของสมาชิกชุมชน จำนวน ๖๐ คน ณ ชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางประอิน จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีหลักสูตรการอบรมและวิทยากร ดังนี้ หลักสูตรที่ ๑ “การออกแบบลวดลายบนผืนผ้าจากการมัดย้อม” นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ Continue Reading →

กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดดำเนินโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม  เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม  เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการสร้างหรือพัฒนาอาชีพของสมาชิกชุมชน จำนวน ๖๐ คน ณ ชุมชนเกาะเกิด จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีหลักสูตรการอบรมและวิทยากร ดังนี้ หลักสูตรที่ ๑ “การสร้างสรรค์ของที่ระลึกบนผืนผ้าและเสื้อผ้า” นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ Continue Reading →