โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้ ร่วมมือ คืนกลับ ปี 61

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายบูรณาการนักออกแบบรุ่นใหม่ “เรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ” สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยโครงการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหนองทราย จังหวัดกาญจนบุรี โดยนักศึกษาได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ภาพบรรยากาศ

โครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง 3 ชาติ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว Ritsumeikan University Department of Architecture and Urban Design College of Continue Reading →

เข้าร่วมกิจกรรม กฝผ. น้อมสืบสานปณิธานของพ่อ ตอน ปั่น-ปั้น-ปัน-ปลูก ณ จังหวัดกระบี่

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม กฝผ. น้อมสืบสานปณิธานของพ่อ ตอน ปั่น-ปั้น-ปัน-ปลูก ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม๒๕๖๐ ณ จังหวัดกระบี่ จัดโดยบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด และบริษัท ซี เอ เอ็ม จี (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและให้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากร นายธานี Continue Reading →

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะวิชาชีพ “SCG Packaging x RMUTP Workshop”

นายธานี สุคนธชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ “SCG Packaging x RMUTP Workshop”เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้การออกแบบอย่างมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ HAPPY NEW YEAR Gift Box โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา Chief Packaging Specialist, Continue Reading →

โครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยเป็นการเชิญนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หัวหน้างานพัฒนาชุมชน จากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ชุมชนผู้ประกอบการจังหวัดหนองคาย ชุมชนบ้านถ้ำเสือ และชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง มาร่วมกันทำ workshop ณ ชื่นวารินทร์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ภาพบรรยากาศ

โครงการ “ค่ายนักออกแบบ มทร.พระนคร-เวียงจันทร์ สืบสานสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์อาเซียน”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัด โครงการ “ค่ายนักออกแบบ มทร.พระนคร-เวียงจันทร์ สืบสานสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์อาเซียน” ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการทำงานจริง โดยร่วมมือกับทางคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาจากทั้ง 2 ประเทศ ตามสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อรับโจทย์จริงจากชุมชน  โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Continue Reading →

ตรวจผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์นอกสถานที่

       อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตรวจผลงานการออกแบบของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ 4 ซึ่งเป็นการบูรณาการในส่วนของการปรับเปลี่ยนฉลากสินค้าให้เป็นป้ายไวนิลเพื่อแนะนำร้านค้าภายในชุมชนโชติเวช โดยได้ทำการลงตรวจงานของนักศึกษาที่ได้นำไปติดไว้ให้กับร้านค้า ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ภาพบรรยากาศ

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชนท้องถิ่น

        งานบริการวิชาการ และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นให้แก่ชุมชนสร้างและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าชุมชน และเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่สมาชิกในชุมชน โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยบ้านนอก สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีหลักสูตรที่ทำการสอน และรายชื่อวิทยากรดังนี้ หลักสูตรที่  1  การทำกระดาษจากเส้นใยก้านโสน อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ อาจารย์สุรภา  วงศ์สุวรรณ หลักสูตรที่ Continue Reading →

ตรวจแบบผลงานจากการออกแบบของนักศึกษา ต่อยอดจากโครงการ “ต้นกล้าทูโกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล” ประจำปี 2556

       จากการที่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ ”ต้นกล้า ทูโกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล (ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก)” ประจำปี 2556 โดยเป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึก (Coaching) ในการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก โดยเป็นการดำเนินงานในระยะที่ 6 เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะได้นำนักศึกษา ไปร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ Continue Reading →

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยให้ศึกษาจากสถานประกอบการณ์จริง ซึ่งได้พานักศึกษา ไปดูงานที่ บริษัท โลตัส คริสตัล จำกัด และบริษัทระยองกล๊าส อินดัสทรี จำกัด โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2557 บรรยากาศการดูงานจากสถานประกอบการ