บุคลากรฝ่ายวางแผน

ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
รองคณบดีฝ่ายแผน

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นางสาวนุชจรี ลิ้มศรี
งานฝ่ายแผน
นางสาวฐิติภรณ์ เพ็ชรวงษ์
งานฝ่ายแผน
นางสาวศศิวิมล ศรีเทียนทอง
งานฝ่ายแผน

Leave a Reply