บุคลากรฝ่ายวางแผน

ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
รองคณบดีฝ่ายแผน

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นางสาวนุชจรี ลิ้มศรี
งานฝ่ายแผน

นางสาวฐิติภรณ์ เพ็ชรวงษ์
งานฝ่ายแผน

นางสาวศศิวิมล ศรีเทียนทอง
งานฝ่ายแผน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.