ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
อาจารย์ปริณัน บานชื่น
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์สันติ กมลนรากิจ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์สุรภา วงศ์สุวรรณ
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
อาจารย์พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์สุนทร บินกาชานี
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายเสฏฐนันท์ สิทธิโชคพัฒนะ
งานทะเบียน
นางสาวโปรดปราน เพชรสด
งานการประกันคุณภาพการศึกษา
นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม
งานการจัดการความรู้
งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานสื่อสารองค์กร
นางสาวบุศรินทร์ มั่นวิชาชัย
งานวิจัย
นายสราวุธ มั่นวิชาชัย
งานบริการวิชาการ