ฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ยุวดี พรธาราพงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์กรณ์พงษ์ ทองศรี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สันติ กมลนรากิจ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สุรภา วงศ์สุวรรณ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค

อาจารย์ประจำ

อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์

อาจารย์ประจำ

content/uploads/2015/07/msn_online.png" width="70" height="100" >

อาจารย์ปริณัน บานชื่น

อาจารย์ประจำ

นายเสฐนันท์ สิทธิโชคพัฒนะ

นักวิชาการการศึกษา

นางสาวโปรดปราน เพชรสด

นักวิชาการการศึกษา

นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม

นักวิชาการการศึกษา