ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ยุวดี พรธาราพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาจารย์ปริณัน บานชื่น
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ผศ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล
(ลาศึกษาต่อ)

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาจารย์สันติ กมลนรากิจ
(ลาศึกษาต่อ)

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์สุรภา วงศ์สุวรรณ
(ลาศึกษาต่อ)

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
นายเสฐนันท์ สิทธิโชคพัฒนะ
งานทะเบียน
นางสาวโปรดปราน เพชรสด
งานการประกันคุณภาพการศึกษา
นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม
งานการจัดการความรู้
งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานสื่อสารองค์กร
นางสาวบุศรินทร์ มั่นวิชาชัย
งานวิจัย