ฝ่ายบริหาร

อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ
(ลาศึกษาต่อ)

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง
(ลาศึกษาต่อ)

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์
งานบุคลากร
นางสาวนพรัตน์ คำอินทร์
งานการเงิน/บัญชี
นางสาวปิตรัตน์ พัฒคุ้ม
งานการเงิน/บัญชี
นางสาวปิยนันท์ หน่องพงษ์
งานการเงิน/บัญชี
นางสาวศิวาพร บุญชัยยะ
งานผัสดุ
นางรัตนาภรณ์ อากรนิธิ์
งานผัสดุ
นางสาวภันทิลา อาจคงหาญ
งานสารบรรณคณะ