ฝ่ายบริหาร

อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ประชา พิจักขณา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์คมเขต เพ็ชรรัตน์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ศิริพันธ์ มิ่งขวัญ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ
(ลาศึกษาต่อ)

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง
(ลาศึกษาต่อ)

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์
งานบุคลากร
นางสาวนพรัตน์ คำอินทร์
งานการเงิน/บัญชี
นางสาวปิตรัตน์ พัฒคุ้ม
งานการเงิน/บัญชี
นางสาวปิยนันท์ หน่องพงษ์
งานการเงิน/บัญชี
นางสาวศิวาพร บุญชัยยะ
งานผัสดุ
นางรัตนาภรณ์ อากรนิธิ์
งานผัสดุ
นางสาวภันทิลา อาจคงหาญ
งานสารบรรณคณะ