ฝ่ายบริหาร

นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร