คณะกรรมการบริหารคณะ

นายธานี สุคนธะชาติ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและรองคณบดีฝ่ายบริหาร

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ยุวดี พรธาราพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
นางกฤตยา แร่ทอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อาจารย์ปริณัน บานชื่น
ผู้ช่วยคณบดี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม
ผู้ช่วยคณบดี
งานการจัดการความรู้
งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานสื่อสารองค์กร