คณะกรรมการบริหารคณะ

นายธานี สุคนธะชาติ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
รองคณบดีฝ่ายแผน

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ยุวดี พรธาราพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
นางกฤตยา แร่ทอง
เลขานุการ
อาจารย์ศิริพันธ์ มิ่งขวัญ
ผู้ช่วยคณบดี
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม
ผู้ช่วยคณบดี
งานการจัดการความรู้
งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานสื่อสารองค์กร