คณะกรรมการบริหารคณะ

นายธานี สุคนธะชาติ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
รองคณบดีฝ่ายแผน

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ยุวดี พรธาราพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
นางกฤตยา แร่ทอง
เลขานุการ
นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม
ผู้ช่วยคณบดี
งานการจัดการความรู้
งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานสื่อสารองค์กร