สำนักงานคณบดี

นายธานี สุคนธะชาติ

คณบดี

นางกฤตยา แร่ทอง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวภันทิลา อาจคงหาญ

งานสารบรรณ