สำนักงานคณบดี

นายธานี สุคนธะชาติ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

นางกฤตยา แร่ทอง
เลขานุการ

นางสาวภันทิลา อาจคงหาญ
งานสารบรรณคณะ