คณะกรรมการบริหารคณะ

ดร.ธานี สุคนธะชาติ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและรองคณบดีฝ่ายบริหาร

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
นางกฤตยา แร่ทอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อาจารย์ปริณัน บานชื่น
ผู้ช่วยคณบดี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม
ผู้ช่วยคณบดี
งานการจัดการความรู้
งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานสื่อสารองค์กร