ตารางเรียนและตารางสอน คณะสถาปัตยฯ ปีการศึกษา 2/2560

ตารางเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2560 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทุกชั้นปี สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทุกชั้นปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทุกชั้นปี ตารางการใช้ห้องเรียน ปีการศึกาษ 2/2560 ตารางการใช้ห้องเรียน