รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตารางกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตารางกำหนดการต่าง ๆ ของการศึกษาต่อระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ทุกสาขาวิชา ที่คาดว่าจะจบภายในปีการศึกษา 2559 นี้ขอให้ลงระบบ “ขึ้นทะเบียนบัณฑิต” ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ปรินส์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อม ชำระเงินจำนวน 1,300 บาท  และรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้วจำนวน 5 รูป นำเอกสารทั้งหมดส่งที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงจะถือว่าสำเร็จขั้นตอนการยืนยัน กำหนดระยะเวลา วันนี้ – 18 มกราคม 2560 ลงระบบได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp คู่มือการลงทะเบียนยืนยันการสำเร็จการศึกษา#คลิกที่นี่# ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Continue Reading →