รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษากรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2554

Posted 8 CommentsPosted in Uncategorized

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2554 […]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2554 คุณสมบัติของผู้สมัคร […]

ค่ายอาสาสถาปัตยฯ ประจำปี 2553

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายของเล่นและสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด้กในชนบท วนระหว่างวันที่ 12 – […]

ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศึกษาดูงาน […]