โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553

Posted Posted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม […]

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา

Posted Posted in Uncategorized

       นักศึกษาคระสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา  ในระหว่างวันที่ […]

กิจกรรม ๕ ธันวามหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๘๔ พรรษา มหาราช

Posted Posted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรม ๕ […]