ค่ายนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ปี 2554

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้น เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักศึกษา […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงปีการศึกษา 2554

Posted 15 CommentsPosted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และการลงทะเบียนเรียน (ต้องดำเนินการข้อ ๑ […]

โครงการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง […]

งานปัจฉิมนิเทศและราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ ปี 2554

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจำนวน 91 คน ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา […]

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชน

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชน อำเภอชะอำ […]

สัมมนาเชิงวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง บรรจุภัณฑ์ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ […]