ประกาศรับสมัคร โควตาพิเศษ(เพิ่มติม) ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ […]

โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ Amazon like color online […]

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553 […]

ราชมงคลพระนครวิชาการครั้งที่ 2

Posted Posted in Uncategorized

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ  “ราชมงคลพระนครวิชาการครั้งที่ 2” โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ […]