โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ Amazon like color online […]

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553 […]

ราชมงคลพระนครวิชาการครั้งที่ 2

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ  “ราชมงคลพระนครวิชาการครั้งที่ 2” โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ […]

วิทยากรรับเชิญ กิจกรรมเปิดโลกกว้างกับงานศิลป์

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการกิจกรรมเปิดโลกกว้างกับงานศิลป์ […]

รับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ​ (โควตา) ปีการศึกษา 2555

Posted 2 CommentsPosted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ​ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค​ลพระนคร เป็นผู้จัดการศึกษาระดับอุด​มศึกษาหลักสูตรปริญญาเทคโนโ​ลยีบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการออกแบ​บผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภ​ัณฑ์ […]