ข่าวประกาศจากทางคณะ

ใช้วุฒิ ปวช. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปี 2563 รอบรับตรง

สาขาวิชาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ปวช. ทุกแผนการเรียน)
  • สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (ปวช. ทุกแผนการเรียน)

*** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563