รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง 1101 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

  1. ผศ.ดร.ประทุมทอง  ไตรรัตน์       ประธานกรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  2. นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี       กรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  3. นายกรณ์พงศ์  ทองศรี     กรรมการและเลขานุการคณะตรวจประเมิน

ภาพบรรยากาศ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.