แจ้งสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ทุกสาขาวิชา ที่คาดว่าจะจบภายในปีการศึกษา 2559 นี้ขอให้ลงระบบ “ขึ้นทะเบียนบัณฑิต” ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ปรินส์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อม ชำระเงินจำนวน 1,300 บาท  และรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้วจำนวน 5 รูป
  • นำเอกสารทั้งหมดส่งที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงจะถือว่าสำเร็จขั้นตอนการยืนยัน
  • กำหนดระยะเวลา วันนี้ – 18 มกราคม 2560
  • ลงระบบได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp
  • คู่มือการลงทะเบียนยืนยันการสำเร็จการศึกษา#คลิกที่นี่#
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 อาคาร 4  หรือ 02-655-3888 ต่อ 5024

รูปตัวอย่างชุดครุยบัณฑิตที่ถูกต้องตามระเบียนของคณะ