รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 กรกฏาคม  2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง 1101 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

  1. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่น       ประธานกรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  2. นางสาวอภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธ์       กรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  3. นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี     กรรมการและเลขานุการคณะตรวจประเมิน

ภาพบรรยากาศ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.