ตารางเรียนและตารางสอน คณะสถาปัตยฯ ปีการศึกษา 2/2560

ตารางเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2560

  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทุกชั้นปี
  • สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทุกชั้นปี
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทุกชั้นปี
  • ตารางการใช้ห้องเรียน ปีการศึกาษ 2/2560

  • ตารางการใช้ห้องเรียน