ตารางเรียนและตารางสอน คณะสถาปัตยฯ ปีการศึกษา 2/2560

ตารางเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2560

 

ตารางการใช้ห้องเรียน ปีการศึกาษ 2/2560