ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยใชวุฒิ ปวช.-ปวส.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โดยใช้วุฒิ ปวช. ในการสมัคร ในสาขาวิชา ดังนี้
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
สมัครได้ที่ : http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/QuotaBec64.pdf