ข่าวประกาศจากทางคณะ

กำหนดการสอบรอบ TCAS62 ทั้ง 5 รอบ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

*** การสอบรอบ TCAS62 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
*** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3888 ต่อ 5024